"Shito-Ryu"

< Back to Menu >
Oi Tsuki
Gyaku Tsuki
Furi Tsuki
Age Tsuki
Mae Te Tsuki
Ura Tsuki
Morote Tsuki

 punching (tsuki-waza) and other hand-thrusting techniques

DEMONSTRATED BY SENSEI KUNIO MURAYAMA, 7TH DAN JKF SHITO-KAI.

Age Tsuki

Rising punch.

A BREAKDOWN OF THE TECHNIQUE FOLLOWS...

(1)    

(2)    

(3)    

 

References/Bibliography

Photographs by Ing. Antonio Rodriguez Gonzalez, excerpted with permission from Karate-do Shito-Ryu Shito-Kai Mexico - Manual Practico - 1986, Ing. Jose Luis Calderoni Elias.  

 

Copyright 1999-2012, Sam Moledzki.  Terms of Use.