"Shito-Ryu"

< Back to Menu >
History
Lineage
Emblem
Authorization
Itosu Ankoh
Training Poem
Canada's Moto
Kagami Biraki
47 Ronin
Bowing

Mabuni Kenwa (Founder, 'Shito-Ryu') Sakagami Ryusho (Founder, 'Itosu-Kai') Iwata Manzo ('Shito-Kai') Iwata Genzo ('Shito-Kai', Son of Iwata Manzo) Murayama Kunio ('Shito-Kai', Mexico) Tsumura Kei ('Itosu-Kai', Canada) Moledzki Sam ('Shito-Kai', Canada) Tsujikawa Yoskiaki ('Shito-Kai') Mabuni Kenei ('Shito-Kai', 1st son of Mabuni Kenwa) Sakio Ken (President, 'Shito-Kai') Ultimate origin unknown Indian martial arts Chinese Kenpo 'Okinawa-Te' Naha martial arts Tamari martial arts Shuri martial arts Takahara (Pechin) Kusanku Anna-Ken ('Ryu-Ryuko') Doroku Arakaki Seisho Shiroma Teruya Sakugawa ('To-De') Go Kenki (Wu Xian Gui) Higaonna Kanryo ('Naha-Te') Matsumora Kosoku ('Tomari-Te') Oyadomari Kokon Matsumura Sokon ('Shuri-Te') Itosu Ankoh (Yasutsune) Yamagawa Choto Miyahira Katsuya Kina Shosei Kyan Chotoku Toyama Kanken Oshiro Chojo Yaba Kentsu Kishimoto Soko Motobu Choki Funakoshi Gichen (Founder, 'Shoto-Kan') Moden Yabiku Gusakuma Shimpan Hanashiro Chomo Nogo Chosei Tokuda Anbun Chibana Chosin ('Shorin-Ryu') Nakama Chozo Mabuni Kenzo (2nd son of Mabuni Kenwa) Abe Hachiro Watanabe (Osaka) Hayashi Teruo Kuniba Kosei Kinjo Kanemori Tomoyori Ryuse Tani Chojiro Taira Shinken ('Kobudo') Hisatomi Tokio ('Shito-Kai') Demura Fumio ('Itosu-Kai', USA) Suzuki Seiko (Founder, 'Seiko-Kai') Sakagami Sadaaki (Son of Sakagami Ryusho)

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.