"Shito-Ryu"

< Back to Menu >
Humour (Movies)
Moledzki Sensei Article
NorthWest Shito-Kai

 NorthWest Shito-Kai featured in local press

 

NorthWest Shito-Kai (B.C.)

Sensei - Nigel Nikolaisen

was recently featured in the Campbell River Mirror...

Campbell River Mirror, April 2007